“നിനക്ക് എന്താ വട്ടുണ്ടോ?….” “നിനക്ക് നാണം ഇല്ലേ?….” പലരും ചോദിച്ചു. അതെ എനിക്ക് അതൊക്കെ തന്നെ ആണ്.